Tel: + 36 30 349 1992

Tel: +36 1 261 5767

info@exkluzivutazas.hu

www.exkluzivutazas.hu

Utazási szerződés

I. Utazási szerződés

1./ Az Exkluzív Utazás Kft. (székhely és telephely: 1055. Budapest, Balassi Bálint utca 2/b. tel.: +36-1-261-5767, adószám: 266007722-2-41, nyilvántartási szám: U-001874) továbbiakban Exkluzív Utazás az  általa szervezett külföldi utazásokra a Polgári Törvénykönyv 415-416. paragrafusa, az utazási szerződésről szóló 272/2017. (XII.28.) számú Kormányrendeletben és az Exkluzív Utazás Utazási feltételeiben előírtak az irányadók.

2./ Az utazás megrendelésével, a jelentkezés nyilvántartásba vételével és a visszaigazolással, valamint az előleg megfizetésével szerződés jön létre az utas és az Exkluzív Utazás között.

3./ Az utazás időtartamát, a szolgáltatások meghatározását, minőségét, a teljesítés módját és a részvételi díjat az Exkluzív Utazás, illetve a megrendelés visszaigazolása tartalmazza.

II. A díjfizetés feltételei

1./ Az utas jelentkezéskor előleget fizet, melynek mértéke a részvételi díj és az utas által megrendelt valamennyi szolgáltatás összesített díjának 40 %-a. A részvételi díj és a többi megrendelt szolgáltatás hátraléka 30 nappal az indulási napot megelőzően fizetendő. A hátralék befizetésével kapcsolatban az Exkluzív Utazás külön értesítést nem küld. Amennyiben az utas ezt a feltételt nem teljesíti, az Exkluzív Utazás a megrendelést lemondottnak tekintheti, és jogában áll az utazási szerződésben rögzített lemondási költségeket felszámítani.

2./ Ha a jelentkezés az indulást megelőző 30 napon belül történik, akkor a teljes részvételi díj egy összegben fizetendő.

3./ Miután a teljes részvételi díj befizetésre került az Exkluzív Utazás számlájára vagy pénztárába, az iroda az utazás megkezdése előtt kb. 5 munkanappal a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatások igénybevételére jogosító részvételi jegyet/ utazási dokumentumokat (voucher) küld vagy ad át az utasnak. Az utas az utazási dokumentumokban/ részvételi jegyen feltüntetett szolgáltatások igénybevételére jogosult.

4./ Az utas egyéni kéréseit az utazási szerződés megkötése előtt köteles az Exkluzív Utazásnak megadni. Amennyiben neki vagy partnerirodájának lehetősége van rá, az iroda eleget tesz ezen kéréseknek és a visszaigazolásában szerepelteti is.

III. A részvételi díjak érvényessége

1./ A részvételi díj az Exkluzív Utazás általános forgalmi adóval értendő szervezési díját tartalmazza, mely az utazási ajánlatban megadott szolgáltatásokra, időtartamra és minőségre vonatkozik.

2./ Az utas köteles a mindenkori útlevél-, vám- és devizajogszabályokat betartani. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek és károk az utast terhelik.

3./ A programleírásban feltüntetett repülőtéri illeték tájékozató jellegű. A ténylegesen fizetendő összeg általában 35-40 nappal indulás előtt kerül meghatározásra.

4./ A szállítási költségek, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó adók, illetékek, közterhek és a valutaárfolyamok jelentős megváltozása miatt az Exkluzív Utazás a részvételi díjat legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal felemelheti. Ha a részvételi díj emelése meghaladja a 8 %-ot, az utas az erről kapott értesítéstől számított 3 naptári napon belül írásban elállhat az utazástól. Ebben az esetben a befizetett részvételi díj teljes összege visszafizetendő.

IV. Lemondási feltételek

1./ Ha az utas 60 napon belül mondja vissza a részvételt/ utazást, úgy a következő sztornó díjak (útlemondási díjak) érvényesek:
- 60-35 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 10 %-a,
- 34-16 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 40 %-a,
- 15-6 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 80 %-a,

5 napon belüli lemondás, valamint meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100 %-a.

Amennyiben az Exkluzív Utazás külföldi partnerei az irodáétól eltérő lemondási feltételeket szabnak meg, arról a visszaigazolás során az utas tájékoztatást kap, és akkor azon lemondási feltételek az irányadóak.

2./ Ha az utas átjelentkezik egy másik utazásra vagy más időpontra, akkor is fenti sztornó díjak érvényesek, kivéve, ha az Exkluzív Utazás ajánlja fel a változtatást. 

3./ Semminemű visszatérítés nem illeti meg azt az utast, aki az utazás folyamán lép vissza a szerződéstől, vagy azért nem tud részt venni az utazáson, mert a vonatkozó mindenkori útlevél-, vízum-, deviza-, vám-, stb. előírásoknak nem felelt meg.

4./ Ha az utas szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti vagy sérti utastársai nyugalmát, vagy egészségét, biztonságát, érdekeit, utazását, továbbá nem teljesíti az utazási szerződésben foglalt programját, illetve nem az elvárható magatartást tanúsítja, akkor figyelmeztetés után az Exkluzív Utazás jogosult azonnali hatállyal kizárni az utazásból, és magának kell gondoskodnia a hazautazásáról.  Ez esetben az Exkluzív Utazás a keletkezett kár megtérítésére kötelezheti a kizárt utast.

V. Utazási biztosítás

Utas tudomásul veszi, hogy az Exkluzív Utazás valamennyi általa szervezett utazáshoz kötelezően előírja az utas részére az érvényes utasbiztosítási szerződés megkötését, vagy annak meglétét. Az Exkluzív Utazás továbbá ajánlja az útlemondási biztosítás megkötését is.

Amennyiben utas igényli, az Exkluzív Utazás megköti az általa egyénileg javasolt utasbiztosítást a választott, megbízható biztosító partnerével, az utas nevében, javára és költségére.

Az utazási biztosítás hiánya, vagy annak nem teljeskörűsége esetén Exkluzív Utazás nem vállal semmilyen felelősséget az utazási szerződés hatálya alatt bekövetkezett esetleges személyi (baleset, betegség stb.) vagy anyagi káreseményre, mert ez teljes egészében az utast terheli.

VI. Visszatérítés

1./ A szerződés hibás teljesítése esetén az utas haladéktalanul köteles a kifogást a helyszíni szolgáltatóval, a részvételi jegyen/ utazási dokumentumban található ügyeleti telefonszámon, és amint módja nyílik rá, az Exkluzív Utazás illetékesének írásban és szóban közölni. A közlés késedelméből eredő kárért az utas felelős. A kártérítési kérelmet legkésőbb a hazaérkezés után 10 nappal szükséges benyújtani az irodának. A panasz megfelelő alátámasztására a bejelentéshez minden olyan dokumentumot csatolni kell, amellyel igazolni tudja a panasz jogosságát.

2./ Az Exkluzív Utazás nem köteles a befizetett részvételi díjból visszatéríteni, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okok miatt nem vette igénybe.

3./ Amennyiben beigazolódik az utas panasza, a külföldi szolgáltatók pedig a visszatérítés jogosságát elismerték és a kártérítés összegét kifizették, az iroda köteles haladéktalanul megfizetni a visszatérítést az utasnak.

Az Exkluzív Utazás mentesül a kár megtérítésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben elvárható volt.

4./ Az utas saját maga köteles gondoskodni csomagjai őrzéséről, felügyeletéről.

5./ Az Exkluzív Utazás nem felel olyan szolgáltatások elmaradásáért, amelyek közlekedési eszközök késéséből, menetrendváltozásból vagy járattörlésből adódnak.

6./ Az Exkluzív Utazás kivételes esetekben fenntartja a jogot – a szálláshely szerződés szerinti kategóriáját lefelé nem módosítva  a szálláshely megváltoztatására, valamint a programok azonosnak tekinthető programokra történő felcserélésére, ha erre olyan tényezők kényszerítik, amelyek nem tartoznak az Exkluzív Utazás hatáskörébe. 

7./ Az utast ért mindazon károk vonatkozásában, melyeket az Exkluzív Utazás, illetve külföldi partnere okoz, a kártérítés felső határa a befizetett részvételi díj összege.

8./ Ha vis maior, háború, természeti csapás, járvány, sztrájk stb. az utazást befolyásolják vagy meghiúsítják, ezért és a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért az Exkluzív Utazás felelősséget nem vállal és semminemű kártérítési kötelezettség nem terheli. Felsorolt esetekben az illetékes hivatalos szervek által kiadott állásfoglalás az irányadó.  

VII. Egyéb

1./ Az Exkluzív Utazás jogszabályban előírt vagyoni biztosítékát az Collonade biztosító garantálja. Ezen vagyoni biztosíték csak az utasok hazaszállítására vagy az előleg, illetve a részvételi díj visszafizetésére fordítható.

2./ Az Exkluzív Utazás tájékoztatja az utast, hogy a vasúti személyszállítást igénybevevők jogairól és kötelezettségeiről szóló 1371/2007/EK rendelet, a tengeri utasszállítók baleseti felelősségéről szóló 392/2009/EK rendelet, a tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogairól szóló 1177/2010/EU rendelet, a légi fuvarozók felelősségéről szóló a 2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett Montreali Egyezmény, a visszautasított beszállás és a légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén nyújtandó kártalanításról szóló 260/2004/EK rendelet, a légi személyszállításról szóló 25/1999. (II.12.) Korm. rendelet, valamint az 1986. évi II. tvr.-tel kihirdetett Berni (COTIF) Egyezmény alapján az Exkluzív Utazást nem terheli felelősség, sem kártérítési kötelezettség mindazon károkért, amelyek az utasnál a személyfuvarozó magatartása (pl. járatkésés, járattörlés, beszállás megtagadása stb.) következtében keletkeztek. Az Exkluzív Utazás az 1952. évi III. törvény (polgári perrendtartás) alapján nem jogosult az utas személyfuvarozóval szembeni igényérvényesítésére, képviseletére.

3./ Az Exkluzív Utazás a 2111/2005/EK rendelet értelmében a repülős utaknál legkésőbb az utazási okmányok/ repülőjegyek átadásakor tájékoztatja az utast a szerződő és az üzemeltető légitársaság kilétéről. Az Európai Unión belül működési tilalom alá eső légi fuvarozók közösségi listája ezen a weboldalon tekinthető meg: https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_hu.htm

4./ Egyes utak esetében a részvételi díj megadásában szerepel a gyermekkedvezmény mértéke. Ennek igénybevételére csak akkor van mód, ha a gyermek két fizető felnőttel van egy szobában. Ettől eltérő eseteket az ajánlatban a részvételi díjnál közöljük.

5./ Helyi viszonyok (közlekedés, időjárás, helyi ünnepek) vagy technikai okok (pl. autóbusz meghibásodása) miatt a programmódosítás jogát rendkívüli esetekben  az Exkluzív Utazás fenntartja.

5./ Mindazok a helység-, szállás-, fuvarozó- és programleírások, tájékoztatók, elektronikus ismertetők, amelyeket nem az Exkluzív Utazás adott ki, vagy küldött át az utasnak, az utazási szerződés teljesítése és az Exkluzív Utazás kötelezettségei tekintetében érvénytelennek minősülnek. Ezek tartalma, ajánlata, adatai, leírásai nem kérhetők számon sem az utazást szervezőn, sem annak közreműködőin, azokért az Exkluzív Utazás nem vállal felelősséget, teljesítésükre sem részben, sem egészben nem köteles.

6./ Az ajánlatban megjelenő képek illusztrációk.

7./ Az Exkluzív Utazás által szervezett utazással kapcsolatos minden perben a szerződő felek megegyezésre törekednek. Ennek hiányában alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.

8./ Az Exkluzív Utazás által szervezett utazással kapcsolatos minden perben a szerződő felek alávetik magukat az Exkluzív Utazás székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének. Az utas az utazási szerződés aláírásával tanúsítja, hogy a bíróság kizárólagos illetékességével kapcsolatban előzőekben foglaltakat egyedileg megtárgyalta és elfogadja.

9./ Az utazási csomagra vonatkozó szerződéshez tájékoztató

Az Önnek felkínált utazási szolgáltatások összeállítása az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet értelmében vett utazási csomag. Az utazási csomagokra vonatkozó szerződésből fakadó valamennyi jogosultság megilleti Önt. Az utazási csomag szerződésszerű teljesítéséért teljes egészében az Exkluzív Utazás Kft. társaság a felelős. Az Exkluzív Utazás a jogszabályi előírásoknak megfelelően védelemmel rendelkezik arra az esetre, ha fizetésképtelenné válik, annak érdekében, hogy az Ön által megfizetett pénzösszegeket visszatérítse, és amennyiben az utazók szállítása a csomag részét képezi, Önt hazaszállítsa.

Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti jogosultságok:

− Az utazók az utazási csomagra vonatkozó szerződés megkötése előtt megkapnak minden lényeges tájékoztatást az utazási csomagról.

− Minden esetben meg kell jelölni legalább egy vállalkozót, aki vagy amely felelős a szerződésben foglalt valamennyi utazási szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséért.

− Az utazók számára meg kell adni egy sürgősségi telefonszámot vagy egy kapcsolattartó elérhetőségét, amelyen keresztül kapcsolatba léphetnek az utazásszervezővel vagy az utazási ügynökkel.

− Az utazók az utazásszervező észszerű időn belüli előzetes értesítése mellett és az esetlegesen felmerülő többletköltségek megfizetése ellenében az utazási csomagot átruházhatják egy másik személyre.

− Az utazási csomag díja csak bizonyos költségek (például üzemanyagárak) növekedése miatt és csak akkor emelhető meg, amennyiben erről a szerződés kifejezetten rendelkezik, de minden esetben csak legfeljebb húsz nappal az utazási csomag megkezdése előtt. Ha a díjemelkedés mértéke meghaladja az utazási csomag díjának nyolc százalékát, az utazó felmondhatja a szerződést. Ha az utazásszervező fenntartja magának a díjemelés jogát, akkor az utazó díjengedményre jogosult, amennyiben a vonatkozó költségek csökkennek.

− Az utazók bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a szerződést, és ekkor a megfizetett teljes összeg visszajár nekik, ha az utazási csomag bármely, a díjtól eltérő lényeges eleme lényegesen megváltozott. Ha az utazási csomagért felelős vállalkozó az utazás megkezdése előtt törli az utazási csomagot, az utazók pénzvisszafizetésre, és kormányrendelet szerinti feltételek fennállása esetén kártérítésre jogosultak.

− Az utazók kivételes körülmények fennállása esetén - így például, ha a célállomáson olyan súlyos biztonsági problémák merültek fel, amelyek valószínűsíthetően befolyásolják az utazási csomagot - az utazási csomag megkezdése előtt bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a szerződést.

− Az utazók megfelelő mértékű és indokolt bánatpénz megfizetése ellenében az utazási csomag megkezdése előtt bármikor felmondhatják a szerződést.

− Amennyiben az utazási csomag megkezdése után kiderül, hogy annak lényeges elemei nem teljesíthetők a szerződésben foglaltak szerint, megfelelő helyettesíthető szolgáltatásokat kell felajánlani az utazónak többletköltség felszámítása nélkül. Az utazó bánatpénz megfizetése nélkül felmondhatja a szerződést, amennyiben a szolgáltatások teljesítése nem felel meg a szerződésnek, és ez lényegesen befolyásolja a csomag teljesítését, továbbá az utazásszervező nem orvosolja a problémát.

− Az utazók díjengedményre, illetve kártérítésre is jogosultak abban az esetben, ha az utazási szolgáltatásokat nem vagy nem szerződésszerűen teljesítik.

− Az utazásszervezőnek segítséget kell nyújtania, ha az utazó nehéz helyzetbe kerül.

− Ha az utazásszervező fizetésképtelenné válik, a megfizetett pénzösszegeket visszafizetik. Ha az utazásszervező az utazási csomag megkezdése után válik fizetésképtelenné, és az utazók szállítása a csomag részét képezi, gondoskodnak az utazók hazaszállításáról. Az Exkluzív Utazás az a fizetésképtelenséggel szembeni védelemért felelős Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe szervezet révén gondoskodott a fizetésképtelenséggel szembeni védelemről. Az utazók ezzel a szervezettel vagy adott esetben az illetékes hatósággal vehetik fel a kapcsolatot (Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározásfelügyeleti Osztály (székhely: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.; email: idegenforgalmi@bfkh.gov.hu; telefonszám: 06-1-458-5800), ha a szolgáltatások teljesítését az utazásszervező fizetésképtelensége miatt megtagadják.

 

Utazás/ szálloda megnevezése (nyomtatott betűkkel):

__________________________________________________  

Utazás dátuma:  ____________________________________ 

Utas neve (nyomtatott betűkkel):

__________________________________________________

Kijelentem, hogy fentieket elolvastam, magamra és utastársaimra nézve is tudomásul vettem.

Utas aláírása: ______________________________________ 


Szerződés dátuma:__________________________________ 

 

Exkluzív Utazás, www.exkluzivutazas.hu

Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 2/b.

Tel: +36 1 261-5767

e-mail: info@exkluzivutazas.hu

  Eng.szám: U-001874

Exkluzív utak